Gloej.nl, gevestigd aan Ommerweg 79
7683AW Den Ham, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.gloej.nl Ommerweg 79
7683AW Den Ham 0650201623
Rick ten Cate is de Functionaris Gegevensbescherming van Gloej.nl Hij is te bereiken via info@gloej.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken,
Gloej.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16
jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan
16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen
dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via info@gloej.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Gloej.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Gloej.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gloej.nl) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Gloej.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Gloej.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Gloej.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door
uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Gloej.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gloej.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Gloej.nl